Databeskyttelse  – Bavaria AG

Her finder du vigtige oplysninger om os og vores rådgivnings-, markeds- og informationsgrundlag, de forsikringsselskaber, vi samarbejder med, de kompetente klage- og tilsynsorganer, din fortrydelsesret og spørgsmål vedrørende lovgivningen om fjernsalg samt forbrugeroplysninger til forsikringstagere.

Læs venligst disse oplysninger omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os. Vi er glade for at være der for dig.


Obligatoriske oplysninger – hvem vi er

Bavaria AG Specialiseret mægler
i forsikring af lystbåde og flySüdliche
Münchner Str. 15
D-82031
Grünwald/München

AG München HRB: 199772

Formand for bestyrelsen: Sandra Ahrabian, født Krautgartner 

Direktør: Markus Wolf

Fuldmægtig: Barbara Eyring

Tilsynsråd: Dr. Darius Ahrabian (formand), Dr. Jörg Ritter, Frank Multerer

Fon: +49/(0)89/693923-0,
Fax: +49/(0)89/693923-99
E-Mail : [email protected]

Vi opererer som uafhængig forsikringsmægler med en tilladelse i henhold til § 34 d, stk. 1, i loven om erhvervsregulering (Gewerbeordnung). BAVARIA repræsenterer en lang række forsikringsselskaber inden for yacht-, fly- og veteranbilforsikringer, og anmeldelse til BAVARIA har også virkning udover de respektive forsikringsselskaber. 

Det samme gælder for præmiebetalinger til BAVARIA samt anmeldelse og behandling af skader. Den kompetente tilsynsmyndighed er Industri- og Handelskammer for München og Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, www.muenchen.ihk.de.

Der er ingen kapitalandele i forsikringsselskaber eller moderselskaber af et forsikringsselskab. Vi er registreret hos den pågældende myndighed og er derfor optaget i registret over formidlere under registreringsnummer D-PV7B-6NX74-00.
Oplysningerne i registret over formidlere kan kontrolleres på følgende måde:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, telefon 0180-60 05 85 0 (20 cent pr opkald fra det tyske fastnet, andre priser fra mobilnet), www.vermittlerregister.info.

Rådgivning, markeds- og informationsgrundlag – Sådan arbejder vi

Vi har specialiseret os i forsikring af lystbåde, fly og klassiske biler. Vi iagttager konstant disse markeder. Vi ønsker at opfylde vores kunders ønsker og behov hurtigt, effektivt og til fælles tilfredshed. 

De fleste af vores medarbejdere er selv vandsportsentusiaster, som bruger deres erfaring og specialviden til at tilbyde dig fair forsikringsløsninger af høj kvalitet.

Som specialiseret mægler har BAVARIA foretaget en forhåndsudvælgelse fra markedet og tilbyder udelukkende sine egne forsikringsprodukter, der er udviklet i samarbejde med de deltagende forsikringsselskaber. 

I nogle tilfælde er vi også enige om deltagelse af flere forsikringsselskaber eller forsikringskonsortier, der deler risikoen i forskellige former for deltagelse. Disse andele kan variere alt efter det forsikrede køretøjs størrelse og anvendelse og kan også omstruktureres årligt.

Den nye mæglerlov forpligter os til at levere formaliseret rådgivning og dokumentation. Vi dokumenterer løbende alle relevante processer vedrørende din forsikring. Rutinesager og standardprocedurer dokumenteres ikke, så den ekstra bureaukratiske indsats holdes så lav som muligt. 

For at vi kan fortsætte på denne måde, beder vi dig om at acceptere vores procedure i forsikringsansøgningen. Med dit samtykke hjælper du os med at fortsætte med at give dig den faglige rådgivning, som du og vi sætter pris på.

Klage- og tilsynsorganer

Det er meget vigtigt for os, at du er tilfreds med vores service. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes du kontakte os, så vi kan afhjælpe situationen. Ellers kan følgende voldgiftsorganer inddrages til ikke-retslig bilæggelse af tvister:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de Ombudsmand for privat syge- og langtidsplejeforsikring, Kronenstraße 13, 10117 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Den kompetente tilsynsmyndighed for forsikringsvirksomheder er: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

Forbrugerinformation

Forsikringskontrakten er baseret på forsikringsbetingelserne. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på forsikringsforholdet. Aftalens sprog svarer til det sprog, som forsikringspolicen er skrevet på. I tvivlstilfælde er kontraktsproget tysk. 

Forsikringen begynder på den ønskede startdato i hvert enkelt tilfælde, dog tidligst på den dato, hvor vi modtager forsikringsansøgningen. Kontrakterne har en løbetid på et år. De forlænges i hvert enkelt tilfælde med et år, medmindre de skriftligt opsiges senest tre måneder før udløbet af det pågældende forsikringsår.

Fortrydelsesret

Du kan tilbagekalde din kontraktserklæring i tekstform (f.eks. fax, brev, e-mail) inden for to uger uden at angive en begrundelse. Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter om midlertidig dækning. 

Fristen begynder dagen efter, at du har modtaget forsikringspolicen og kontraktbestemmelserne, herunder vores almindelige forsikringsbetingelser samt kontraktoplysningerne i henhold til § 7, stk. 2, i lov om forsikringsaftaler og denne vejledning i tekstform.

Ved elektroniske forretningstransaktioner begynder fortrydelsesfristen først, når vi også har opfyldt de yderligere forpligtelser i henhold til § 312 e, stk. 1, i den tyske borgerlige lovbog (muligheder for at rette indtastningsfejl, bekræftelse af ansøgningen),. Rettidig afsendelse af tilbagekaldelsen er tilstrækkelig til at overholde tilbagekaldelsesfristen. Tilbagekaldelsen skal sendes til:

Bavaria AG Spezialmakler für Yacht- und LuftfahrzeugversicherungenPostfach
145582028
GrünwaldTyskland

Fax: +49/(0)89/693923-99E-Mail:
[email protected]

Konsekvenser af tilbagekaldelse

I tilfælde af en effektiv tilbagekaldelse ophører din forsikringsdækning, og vi refunderer den del af din præmie, der kan henføres til perioden efter modtagelsen af tilbagekaldelsen. Vi kan beholde den del af din præmie, der vedrører perioden frem til modtagelsen af tilbagekaldelsen, hvis du har aftalt, at forsikringsdækningen begynder inden tilbagekaldelsesperioden er løbet ud. 

Hvis du ikke har givet et sådant samtykke, eller hvis forsikringsdækningen først begynder at gælde efter udløbet af fortrydelsesfristen, skal de ydelser, som begge parter har modtaget, tilbagebetales. Vi refunderer præmierne til dig omgående og senest 30 dage efter modtagelsen af tilbagekaldelsen.

Særlige bemærkninger om fortrydelsesretten

Din fortrydelsesret er udelukket, hvis kontrakten er blevet fuldstændig opfyldt af begge parter på din anmodning, før du har udøvet din fortrydelsesret. Hvis du tilbagekalder en erstatningskontrakt, fortsætter din oprindelige forsikringsaftale med at løbe. Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter med en løbetid på under en måned eller for forsikringskontrakter med foreløbig dækning.

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. 

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med den almindelige lovgivning forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en konkret overtrædelse af loven. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. 

De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete tegn på overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Ophavsret

Indholdet på disse sider af webstedsoperatørerne, er omfattet af den tyske ophavsretslovgivning. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsmand. 

Hvis indholdet på denne side ikke er af webstedsoperatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Navnlig indhold fra tredjeparter markeres som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.

Data beskyttelse

1. Databeskyttelse i et overblik

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på vores websted


Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?
Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger impressum på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?
På den ene side indsamles dine data ved, at du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmestide.

Hvad bruger vi dine data til?
Nogle oplysninger indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.


Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?
Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. 

Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i impressummet, med hensyn til dette og andre spørgsmål om databeskyttelse. Desuden har du ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfadfærd blive statistisk analyseret. Det sker primært med cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd er normalt anonym; surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. 

Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i det følgende afsnit om databeskyttelse.
Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

2 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Den, der driver disse sider, tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt at identificere dig. Denne databeskyttelse forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.
Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Henvisning til de ansvarlige    

De ansvarlige for databehandlingen på dette hjemmeside er:
Bavaria AG

Spezialmakler für Yacht- und Luftfahrzeugversicherungen

Südliche Münchner Str. 15D-82031
Grünwald/München

AG München HRB: 199772

Bestyrelsens formand :Sandra Ahrabian, født Krautgartner

Direktør :Markus Wolf

Fuldmægtig : Barbara Eyring

Tilsynsrådet  : Dr. Darius Ahrabian (formand)
Dr. Jörg Ritter, Frank Multerer

Telefon: +49 (0)89 – 6939 23-0

E-Mail:  [email protected]

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

Tilbagekaldelse af din tilladelse til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med din udtrykkelige tilladelse. Du kan til enhver tid og når som helst tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet. Det er tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen har den pågældende person ret til at klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed i spørgsmål om databeskyttelseslovgivning er statens databeskyttelsesrådgiver  i den delstat, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. 

En liste over databeskyttelsesansvarlige og deres kontaktoplysninger findes på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataoverførsel

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske i det omfang, der er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne hjemmeside bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som hjemmesidens operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, blokering, sletning

Du har til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser og, hvis det er relevant, ret til rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Til dette formål og ved yderligere spørgsmål om personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i impressummet.

Indsigelse mod reklameforsendelser

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af impressum-forpligtelsen, til at sende reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er ønsket. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. i form af spam-mails. 

3. Databeskyttelsesansvarlig 

Databeskyttelsesansvarlig i henhold til loven

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.
E-mail: [email protected]

4. Indsamling af data på vores hjemmeside

Cookies

Nogle af  internetsiderne anvender såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session cookies”. De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din pc, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Indstil din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hjemmesidens ansvarlige har en legitim interesse i at gemme cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af deres tjenester. I det omfang, der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:
– Browsertype og browserversion
– Brugt operativsystem
– Referrer URL
– Værtsnavn på den computer, der tilgår computeren
– Tidspunktet for serveranmodningen
– IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.
Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med henblik på at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af de databehandlinger, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

Kommentarfunktionen på dette websted

I forbindelse med kommentarfunktionen på dette websted gemmes der ud over din kommentar også oplysninger om, hvornår kommentaren blev oprettet, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Lagring af IP-adresse

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke kontrollerer kommentarer på vores websted, før de aktiveres, har vi brug for disse oplysninger for at kunne skride ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser som f.eks. fornærmelser eller propaganda.

Abonnere på kommentarer

Som bruger af webstedet kan du abonnere på kommentarer efter at have registreret dig. Du vil modtage en bekræftelsesmail for at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig fra denne funktion via et link i info-mails. 

De data, der er indtastet i forbindelse med tilmelding til kommentarer, slettes i dette tilfælde; men hvis du har overført disse data til os til andre formål og på et andet tidspunkt (f.eks. bestilling af nyhedsbrev), forbliver de hos os.

Opbevaringsperiode for kommentarer

Kommentarerne og de tilhørende data (f.eks. IP-adresse) gemmes og forbliver på vores websted, indtil det kommenterede indhold er blevet slettet fuldstændigt, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. krænkende kommentarer).


Retsgrundlag

Lageringen af kommentarer er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Til dette formål er det tilstrækkeligt at sende en uformel meddelelse til os via e-mail. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

5. Sociale medier

Facebook-plugins (Like & Share-knappen)
Plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller “Synes godt om”-knappen på vores websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøger vores sider, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin’et. 

Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. 

Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Twitter Plugin

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruger Twitter og funktionen “Re-Tweet”, bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-account og offentig gjort for andre brugere. I denne proces overføres data også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitter’s brug af dem. 

Du kan finde flere oplysninger om Twitters politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://twitter.com/privacy.
Du kan ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på Twitter i kontoindstillingerne på https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Vores sider bruger Google+ funktioner. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Registrering og formidling af oplysninger: Ved hjælp af Google+-knappen kan du offentliggøre oplysninger i hele verden. Via Google+-knappen modtager du og andre brugere personligt tilpasset indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både oplysninger om, at du har givet +1 for et indhold, og oplysninger om den side, du så, da du klikkede på +1. Dine +1’er kan vises som meddelelser sammen med dit profilnavn og billede i Google-tjenester, f.eks. i søgeresultater , på din Google-profil, eller andre steder på websteder og annoncer på internettet.

Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Googles tjenester for dig og andre. For at kunne bruge Google+-knappen skal du have en global synlig, offentlig Google-profil, der som minimum skal indeholde det navn, du har valgt til profilen. Dette navn bruges i alle Googles tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du brugte, når du delte indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til brugere, der kender din e-mailadresse eller har andre identifikationsoplysninger om dig.

Anvendelse af de indsamlede oplysninger: Ud over de anvendelser, der er forklaret ovenfor, vil de oplysninger, du giver, blive brugt i overensstemmelse med Googles gældende politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Google kan offentliggøre samlede statistikker om brugernes +1-aktiviteter eller dele dem med brugere og partnere, f.eks. udgivere, annoncører eller tilknyttede websteder.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.


Google Analytics-cookies gemmes i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer.

Browser plugin

Du kan afvise lagringen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktioner på dette websted. Du kan også forhindre Googles dataindsamling gennem cookies, relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere browser-plugin’et, som er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som vil forhindre indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktivere Google Analytics.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 


Demografiske karakteristika med Google Analytics


Dette websted bruger funktionen “demografiske karakteristika” i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser for de besøgende på webstedet. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data med Google Analytics som vist i punktet “Indsigelse mod dataindsamling”.

Google Analytics Remarketing

Vores websteder bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing sammen med de tværgående funktioner på tværs af enheder i Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Denne funktion gør det muligt at sammenkoble de reklamemålgrupper, der er oprettet med Google Analytics Remarketing, med Google AdWords og Google DoubleClick’s funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personaliserede reklamebudskaber, der er blevet tilpasset til dig afhængigt af din tidligere brug og surfadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).


Hvis du har givet dit samtykke, vil Google sammenkoble dit web- og app-browser forløb med din Google-konto til dette formål. På denne måde kan de samme personlige reklamebudskaber vises på alle de enheder, hvor du logger ind med din Google-konto.

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-autentificerede bruger-id’er, som midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data for at definere og oprette målgrupper til målretning af annoncer på tværs af enheder.
Du kan permanent gøre indsigelse mod remarketing/targeting på tværs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering på din Google-konto; følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


Sammenlægningen af de indsamlede data på din Google-konto er udelukkende baseret på dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde hos Google (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). I tilfælde af dataindsamlingsprocesser, der ikke er sammenlagt i din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod sammenlægningen), er indsamlingen af data baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Den legitime interesse skyldes, at webstedsoperatøren har en interesse i en anonymiseret analyse af besøgende på webstedet til reklameformål.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser findes i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords og Google Conversion Tracking

Dette websted bruger Google AdWords. AdWords er et online annonceringsprogram fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).


Inden for rammerne af Google AdWords anvender vi et såkaldt Conversion Tracking. Når du klikker på en annonce fra Google, sættes der en cookie til Conversion Tracking. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere brugeren personligt. Hvis brugeren besøger visse sider på dette websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet videresendt til denne side.

Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websteder. Oplysningerne, der opnås ved hjælp af Conversion Cookies, bruges til at udarbejde Coversion statistik for AdWords-kunder, der har valgt at følge Conversion Tracking.

Kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med Conversion Tracking Tag. De modtager dog ingen oplysninger, som kan bruges til at identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingen, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Googles cookie til Conversion Tracking via din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil så ikke blive medtaget i statistikkerne for Conversion Trackings statistik. 

Lagringen af “Conversion cookies” er baseret på art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer.

Du kan finde flere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion Tracking i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.de/policies/privacy/.


Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på vores websteder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).


Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om dataindtastning på vores websteder (f.eks. i en kontaktformular) er foretaget af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet ud fra forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid, som den besøgende bruger på webstedet, eller brugerens musebevægelser). De data, der indsamles under analysen, sendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. De besøgende på webstedet informeres ikke om, at der foretages en analyse.
Databehandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik på følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Vores websted bruger besøgspixel fra Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) for at måle konversionen.
Dette gør det muligt at spore de sidebesøgendes adfærd, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncerne med henblik på statistik og markedsundersøgelser og at optimere fremtidige reklameforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted, og vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så der er mulighed for en forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook kan bruge dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks politik for brug af data. Dette gør det muligt for Facebook at vise reklamer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som operatør af webstedet.

Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af dine personlige oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Du kan også deaktivere remarketingfunktionen “Custom Audiences” i sektionen for annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

For at gøre dette, skal du være logget på på Facebook.
Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere Facebooks brugsbaserede reklamer på European Interactive Digital Advertising Alliance’s websted: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhedsbrev

Oplysninger om nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at den angivne e-mailadresse er din, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

De data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til opbevaring af data tilbage, e-mailadresse og deres anvendelse til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket “afmelding” i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.


Oplysningerne, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes, når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), er ikke berørt af dette.

Status: 2020